Medezeggenschap

Ouders en medewerkers hebben invloed op het beleid van Stichting Gewoon Speciaal en van onze scholen. Dat is wettelijk geregeld. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR), op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR houdt zich onder meer bezig met het meerjarige financiŽle beleid, bescherming van persoonsgegevens, onderwijstijd, taakverdeling en -belasting van medewerkers, arbeidstijden- en verlofregeling medewerkers. Over sommige onderwerpen mag de GMR een advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar.

De GMR van Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs bestaat per 1-1-2020 uit:

Martijn Kunnen
Oudergeleding De Wissel
voorzitter GMR
Karla van Donkersgoed
Personeelsgeleding De Wissel

Erika Dekker
personeelsgeleding Van Leersumschool † † † † †
Vacature
Oudergeleding Van Leersumschool
Judie Poels
personeelsgeleding De Kristal
Marcel van der Blom
Oudergeleding De Kristal
††
Janneke van Os
personeelsgeleding Het Anker/
Kady van Gelderen
personeelsgeleding Het Anker
Rik Berkulo†
Oudergeleding Het Anker††††††††††††††††
Aziza Mhamdi
Personeelsgeleding de Stuifheuvel
Vacature
Oudergeleding de Stuifheuvel

Personeelsgeleding Berg en Bosch School † † † † † ††


Personeelsgeleding Berg en Bosch College

Oudergeleding Berg en Bosch School

Oudergeleding Berg en Bosch College
††††††††††††††††††††††††††††††††††
†††
Heeft u vragen over het werk van de GMR of wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen?
De GMR is per mail bereikbaar: gmr@gewoonspeciaal.com

Download hier het GMR reglement.