Medezeggenschap

Ouders en medewerkers hebben invloed op het beleid van Stichting Gewoon Speciaal en van onze scholen. Dat is wettelijk geregeld. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR), op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR houdt zich onder meer bezig met het meerjarige financiŽle beleid, bescherming van persoonsgegevens, onderwijstijd, taakverdeling en -belasting van medewerkers, arbeidstijden- en verlofregeling medewerkers. Over sommige onderwerpen mag de GMR een advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar.

De GMR van Stichting Gewoon Speciaal bestaat uit:
Rob (R.J.) de Goede
oudergeleding Van Leersumschool
adviseur
Saskia Olmer
Personeelsgeleding de Stuifheuvel

Erika Dekker
personeelsgeleding Van Leersumschool † † † † †
Kady van Gelderen
personeelsgeleding De Driehoek††
Lenie Manusiwa
Oudergeleding De Kristal
adviseur
Martijn Kunnen
Oudergeleding De Wissel
voorzitter GMR
†††
Judie Poels
personeelsgeleding De Kristal

Vergaderschema 2019-2020
†Volgt
†††

Heeft u vragen over het werk van de GMR of wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen?
De GMR is per mail bereikbaar: gmr@gewoonspeciaal.com

Download hier het GMR reglement.